2010

 

08-02-2010 - Vrijbit stuurt brief aan EK over uitblijven novelle

 

02-03-2010 - brief van EK aan Vrijbit dat het 'novelle proces' in gang is gezet.

 

02-06-2010 - Statewatch Het 'Stockholm Programma "The Shape of Things to come"

 

17-06-2010 - minister Verhagen wordt minister van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie

 

29-03-2010 - De slimme energiemeters die in de VS in huizen worden geïnstalleerd, zijn volgens onderzoekers onvoldoende beveiligd. Kwaadwillenden kunnen niet alleen de meterstand manipuleren, maar ook de elektriciteit op afstand uitzetten.

 

07-09-2010 - begeleidende brief kst-77860.pdf van minister van der Hoeven aan TK bij wetsvoorstel novelle (EK 32.374, A )dat meters niet verplicht worden maar nu via overredingstactiek zullen worden ingevoerd

 

09-11-2010 - TK akkoord met novelle In de veronderstelling dat daarmee de verplichting van de baan zou zijn en kleinverbruikers van energie nu de vrije keus wordt gelaten.

Niets is echter minder waar, want nauwkeurige lezing van het wetsvoorstel leert dat mensen óf de installatie kunnen weigeren, óf de meters enkel 'administratief' uit kunnen laten zetten.

Daadwerkelijke vrijwilligheid wordt met 'administratief uitzetten' niet bereikt. Immers bezwaarden zouden via die constructie alsnog de facto invoering van de op afstand uitleesbare 'slimme'meters moeten accepteren.

 

16-09-2010 - de Pers kopt ''Slimme meter niet via celstraf maar 'gedragsbeïnvloeding'.

 

08-12-2010 - Berichten uit de VS over toenemende weerstand tegen smart-meters in Californië om uiteenlopende redenen variërend van verkeerde rekeningen t/m de effecten van straling op de gezondheid. Hele dorpen komen in actie en prompt wordt er een opt-out wetgeving opgesteld.

 

17-12-2010 - Memorie van antwoord minister (Verhagen) over kosten baten analyse en monitoring uitrol slimmem meters(NMa, Agentschap NL)

Intussen gaat het ministerieel offensief voor de uitrol van het project gewoon door. De inmiddels verantwoordelijke minister Verhagen(CDA) wappert met financiële consequenties en poogt goedkeuring van de Senaat te verkrijgen door evaluatie, overleg, onderzoek en oogje in het zeil, in het vooruitzicht te stellen.

De uitrol van het project gebeurt nu 'kleinschalig' en het ligt in de bedoeling dat over twee jaar de grootschalige uitrol definitief van start gaat'.

En wat nu als uit al die toetsingen blijkt dat de slimme meter op bepaalde punten niet doet wat hij wat Verhagen betreft moet doen, als de kosten-batenverhouding scheef ligt? De slimme meter is "geen doel op zich", maar een instrument dat wordt ingezet om energiezuinigheid te bereiken, stelt de minister. Omdat Kema becijferd heeft dat de vrijwillige invoering van de slimme meter de maatschappij per saldo waarschijnlijk EUR 770 mln oplevert, is Verhagen positief.

 

20-12-2010 - Brief Vrijbit aan leden EC comm EK

over de huidige gang van zaken waarbij mensen geen zicht hebben op hoe hun energiegebruik wordt en kan worden gemeten. We hebben hen voorgelegd aan welke bezwaren de novelle niet tegemoet komt. Dat het 'weigeraars', die het niet acceptabel vinden om zo'n meter in huis te hebben, geen rechtsbescherming biedt tegen de aantasting van hun recht op bescherming van hun persoonlijke huiselijk leven.

21-12-2010 - besluit de EK comm de beslissing aan te houden tot 18-1-2011

'Voorts wordt namens de fracties van de PvdA, SP en GroenLinks een brief verzonden aan de regering, waarin onder meer gevraagd wordt om een reactie op de brief van Vereniging Vrijbit van 20 december 2010 inzake de vrijwillige basis voor 'slimme energiemeters'. (41614/WB/JT)'.

21-12-2010 - (Energeia) - De regionale netbeheerders, verenigd in branchevereniging Netbeheer Nederland, gaan samen van start met de inkoop van slimme meters. De netbeheerders trekken daarbij in groepsverband op om allerlei synergievoordelen te behalen. In de periode 2012-2014 verwachten de netbeheerders voor ongeveer 500.000 klanten slimme kWh- en gasmeters in te slaan.

Inmiddels blijkt uit meldingen bij Vrijbit dat firma Eneco ongevraagd als 'reclame' de gewraakte meters te sturen aan klanten van andere energiebedrijven met de 'aanbieding' dat ze deze voor slechts € 40 kunnen kopen als ze klant bij hen willen worden.

24-12-2010 - Brief Eerste Kamer aan de minister om nadere toelichting over de brief van Vrijbit (en kosten-baten info)

28-12-2010 - artikel Vrijbit 'verplichting 'slimme meters nog niet van de baan' Over het feit dat de formulering in de novelle dat dan mensen de meters kunnen weigeren of administratief kunnen laten uitzetten, multi interpretabel is wordt nou bedoeld dat of de ene of ander mogelijkheid als vrijwillig wordt aangemerkt of krijgt men beide mogelijkheden.

Cruciaal qua rechtsbescherming om vooraf goed in wetgeving vast te leggen en de burger niet op tezadelen met potentiël juridische procedures om hier helderheid over te krijgen. 

2009

01-01-2009 - Eerste verzoeken leden van Vrijbit om kwestie 'slimme' meters aan te pakken.

10-02-2009 Geplande behandeling wetsvoorstellen in Eerste Kamer uitgesteld

Actie Vrijbit vs 'slimme' spionage meter van start.

12-02-2009 Google werpt zich op slimme meter markt ( en houdt daar in 2011 weer mee op)

Op 03-03-2009 zou de Eerste-Kamercommissie van Economische Zaken vergaderen over een nieuwe brief die de minister hen voor 2 maart moet schrijven.

10-03-2009 - Geplande bespreking van wetsvoorstellen plenair in EK verzet naar 24-3-2009

20-03-2009 - Netwerk tv Spionage achter de voordeur.

22-03-2009 - Gooi en Eemlander berichten over bezwaren en dat Oxxio als 100.000 meters heeft geplaatst met 700 tevreden klanten die besparen.

23-03-2009 - webwereld Elektriciteitsnetwerken zijn plat te leggen via de draadloze, 'slimme' stroommeters die nu massaal worden ingevoerd, ook in Nederland.

24-03-2009 - wordt voor aanvang van het debat de petitie- Stop 'slimme'spionagemeters voor gas en elektriciteit - aangeboden aan de Eerste Kamer. (ruim 20.000 handtekeningen)

23-03-2009 - enquête RTV- Noord Holland Big Brother in de meterkast.

24-03-2009 - aanbieden petitie wijvertrouwenslimmemetersniet.

24-03-2009 debat EK :wetsvoorstellen 31.320 en 31.374 die dag van 13.45 uur t/m middernacht in drie bedrijven behandeld worden.

Stenoverslag Weerstand tegen 'slimme energiemeter'
Blz 80 Sancies tegen weigeraars: Economisch delict artikel 1 onder 4(0)

Toen de toenmalige minister Van der Hoeven gedwongen werd om uit te leggen wat de wet als sanctie stelde voor de weigeraars, bleek dat weigeren als economisch delict werd beschouwd waarvoor men een boete kon krijgen van 17.000 euro of een celstraf van maximaal zes maanden. Daarmee was het pleit beslecht dat de Eerste Kamer niet akkoord zou gaan.

30-03-2009 - Telegraaf 'verzet groeit tegen slimme energiemeter'

30-03-2009 - Consumentenbond 'slimme meter weigeren is strafbaar' EK ga niet akkoord.

31-03-2009 - De stemmingen over de wetsvoorstellen zijn op verzoek van de fractie van de PvdA van de agenda afgevoerd. De heropening van de beraadslaging in derde termijn vindt plaats op 7 april 2009

Lancering gedicht 'mevrouw de minister wat maakt u ons nou?

31-03-2009 - Financieel dagblad 'besparing op commando'.

02-04-2009 - brief Vrijbit aan CBP aankondiging actie en verzoek om hulp om invoering tegen te gaan

04-04-2009 - Consumentenbondforum slimme meter is een spion

05-04-2009 - start discussie via NRC blog Opklaringen

06-04-2009 - commentaar Vrijbit op Opklaringen vs mening Diederik Samson

06-04-2009 - 'Consument tegen slimme meter' Ruim 70 procent van de consumenten zit niet te wachten op een 'slimme energiemeter'. Dit blijkt uit onderzoek van het TROS Radar Testpanel onder 26.473 respondenten.

07-04-2009 - Eerste Kamer besluit als noodgreep de voorgestelde wetgeving niet integraal te verwerpen, maar aan te houden totdat het onderdeel van de 'verplichte' plaatsing uit het wetsvoorstel zou zijn geschrapt. Hiervoor is opnieuw toestemming nodig van de TK die in eerdere instantie met alg stemmen akkoord was gegaan.

De minister moest toezeggen dat de verplichting definitief van de baan was en dat zij de Tweede Kamer via een 'novelle' zou voorstellen om in te stemmen dat dit onderdeel definitief uit het wetsontwerp zou verdwijnen.

Nog diezelfde avond verkondigde zij voor het NOS Journaal dat de meters in de nieuwbouw wel verplicht zouden worden.

08-04-2009 - Rendo Netbeheerder in Meppel tegen verplichte invoering.

11-04-2009 - Klacht Vrijbit bij CBP dat het wetsvoorstel niet voldoende is getoetst en het advies hierover derhalve te kort schiet..

Op 28 april 2009 Sommeerde de EK de minister om gezien haar uitlatingen op tv per brief schriftelijk te bevestigen dat de meter, zonder uitzondering, voor niemand verplicht zou worden.

20-05-2009 - Na aandringen van de EK moet de minister in een brief bevestigen dat de meters echt niet verplicht worden.

'Er is op dit moment dus geenszins sprake van een verplichte uitrol van op afstand uitleesbare meters bij nieuwbouw'. Er worden door de sector nu al wel op afstand uitleesbare meters geplaatst, maar als de afnemer daar bezwaar tegen maakt, stopt de netbeheerder/leverancier met het op afstand uitlezen van de meter of wordt deze meter vervangen door een traditionele meter.

26-04-2009 - Consumentenbond minister past wetsvoorstel aan

14-08-2009 - EU Richtlijn betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit.

Paragraaf 1 -2

De lidstaten zorgen ervoor wanneer de ingebruikname van slimme meters positief wordt beoordeeld wordt uiterlijk in 2020 minstens 80% van de consumenten voorzien van deze slimme meetsystemen.

Art 3 lid 11

Teneinde energie efficiëntie te bevorderen bevelen de lidstaten of indien de lidstaat hierin voorziet, de regulerende instanties ten sterkste aan dat elektriciteitsbedrijven het gebruik van elektriciteit optimaliseren bij voorbeeld door het aanbieden van diensten op gebied van energiebeheer. Of het ontwikkelen van innovatieve prijsformules in voorkomend geval door de invoering van slimme-metersystemen danwel of slimme netwerken( smart-grids)

19-10-2009 - Energie+ 'Één ding staat vast: de slimme meter wordt ingevoerd'

23-10-2009 - slimme meters natte droom van hackers.

21-12-2009 - Consumentenbond forum: Eneco en Stedin sluiten zomaar oneigenlijk af

2008

07-01-2008 wetsvoorstel 31 320 aangeboden aan Tweede Kamer (Regels omtrent energie-efficiëntie (Wet implementatie EG-richtlijnen energie-efficiëntie)

Ook: voorstel van wet houdende regels omtrent energie-efficiëntie (Wet implementatie EG-richtlijnen energie-efficiëntie)

Dit wetsvoorstel implementeert EG-richtlijn 2006/32/EG energie-efficiëntie bij het eindgebruik en energiediensten (PBEG L114) in de Wet energiebesparing. Daarnaast wordt de Wet energiebesparing toestellen (WET) in de Wet energiebesparing opgenomen.Beheerders van een gasnet, een elektriciteitsnet, een warmtenet of een koudenet worden verplicht om binnen een redelijke termijn aan hun eindafnemers zogeheten 'slimme meters' ter beschikking te stellen. Met 'slimme meters' kunnen gebruikers van een afstand hun meterstanden aflezen en hun verwarming afstellen. Ook kunnen de leveranciers met deze meters het energieverbruik van de eindgebruikers beïnvloeden om bijvoorbeeld piekverbruik te voorkomen. Deze verplichting geldt bij nieuwe aansluitingen, op verzoek van de eindafnemer, bij vervanging van de bestaande meters en bij ingrijpende renovaties. Verder moeten energieleveranciers hun klanten elke twee maanden een verbruiks- en indicatief kostenoverzicht sturen in duidelijke en begrijpelijke taal. Aldus info EK

25-05-2008 Parool CDA en PvdA willen slimme energiemeters

19-06-2008 Tweede Kamer debat

02-06-2008 brief minister aan TK

14-06-2008 College Bescherming Persoonsgegevens laat, in een brief aan de minister van Economische Zaken, weten dat het wetsvoorstel over de 'slimme' energiemeter strijdig is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 'Het verzamelen en beschikbaar stellen van gegevens over het energieverbruik, ongeacht de toestemming van de betrokkene, is niet toegestaan". gewijzigd voorstel van wet.

Er wordt een kleine wijziging aangebracht zodat energieleveranciers niet helemaal buiten de klant om zijn gebruiksgegevens aan derden mogen doorverkopen, maar aan alle andere wezenlijke privacy inperking verandert niks.

17-06-2008 CBP publicatie standpunt advies wetsvoorstel in strijd met Wbp wanneer gegevens van klanten zonder hun toestemming wordt doorgegeven

20-06-2008 Amendement lid Jansen (SP) mede ingediend door Duyvendak (GL)

Zijlstra (VVD) om de verplichte uitrol van de slimme meters uit het wetsvoorstel te vervangen door een vrijwillige uitrol kreeg niet voldoende steun.

30-06-2008 AD Slimme energiemeter meet privégegevens

Juni 2008 'The Future Group' (the Informal High Level Advisory Group on the Future of European Home Affairs Policy) publicatie 'Freedom, Security, Privacy – European Home Affairs in an open world' behelst aanbevelingen voor Stockholm programma. Blz. 18 protecting citizen's right in the information society ( dataprotectie gezien als gelijk aan privacy)

03-07-2008 - stemming Tweede Kamer wetsvoorstel 31 320

Regels omtrent energie-efficiëntie (Wet implementatie EG-richtlijnen energie-efficiëntie) aan Tweede Kamer aangeboden en een voorstel van wet houdende regels omtrent energie-efficiëntie (Wet implementatie EG-richtlijnen energie-efficiëntie) (met algemene stemmen aangenomen)

Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, ChristenUnie, SGP, PVV en het lid Verdonk

07-07-2008 - rapport universiteit Amsterdam naar veiligheids aspect 'slimme'energiemeters

Oktober 2008 - onderzoek universiteit Tilburg in opdracht van Consumentenbond naar slimme meters

Op 10 november 2008 riep de Consumentenbond de Eerste Kamer op het wetsvoorstel 'slimme meters' af te wijzen. Dit omdat het oordeel van de Universiteit van Tilburg, die in opdracht van de Consumentenbond een privacytoets uitvoerde, luidde dat: 'De invoering van de slimme energiemeter in strijd is met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM)' 

2007

30-04-2007 wettelijke voorwaarden opgesteld waar slimme meterapparaten aan moeten voldoen rapport NTA 8130

13-12-2007 Verdrag van Lissabon getekend (vanaf 1-12-2009 van kracht en geeft vanaf dan meer macht aan EU parlement)

Uitspraak Portugal Future Group ( ministers van Bin ZK) public security, privacy and the technology in Europe: moving forward Concept paper on the European strategy to transform Public security organisations in a connected world. 

2006

10-02-2006 - Brief van minister Brinkhorst aan Tweede Kamer met aankondiging dat elk huishouden in Nederland de komende jaren een 'slimme' meter voor het elektriciteits- of gasgebruik krijgt.

'Daarmee kan de meterstand op afstand worden uitgelezen door de energiebedrijven. Met de slimme meters wordt het makkelijker om energie te besparen en kan het illegaal aftappen van stroom onmiddellijk worden opgespoord'.

10-02-2006 - Nu.nl - Brinkhorst: 'slimme' meter in elk huis.

13-02-2006 - Oxxio energieleverancier is super enthousiast omdat het 'de dienstverlening naar de klant zou verbeteren' heeft naar zeggen al 30.000 slimme meters verkocht omdat de markt daarnaar vroeg.

27-04-2006 - Europese Richtlijn 2006 betreffende energie efficiëntie bij eindgebruik en energiediensten dat burgers indien oude meters moeten worden vervangen individuele meters ter beschikking moeten worden gesteld. art 13 tenzij dit technisch onmogelijk is .....Blijkt uit dat het doel energiebesparing is.