2005

31-8-2005 Brancheorganisatie ENERGIEned(tegenwoordig Energie-nederland) start met de voorbereidingen van een massieve, jarenlange promotie campagne voor 'slimme'meters, ingebed in een document 'Een helder marktmodel voor klant en energiesector' genaamd.

De markt loopt voorop: sinds december 2005 zouden er volgens energieleverancier Oxxio al ruim 30.000 "slimme" meters zijn verkocht.

Nu.nl bericht op 10-2-2006 dat Nuon al tot het plaatsen van 100.000 slimme energiemeters is overgegaan om zo de eigenaren van hennepkwekerijen die illegaal energie aftappen sneller op te sporen. 

2002

12-07-2002 Richtlijn 2002/58/EG over privacy en het gebruik van netwerken.

Uit hoofde van Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens moeten de lidstaten de rechten en vrijheden van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens beschermen en dienen zij in het bijzonder de bescherming van de persoonlijke levenssfeer te waarborgen, teneinde te zorgen voor een vrij verkeer van persoonsgegevens in de Gemeenschap.

Deze richtlijn strekt tot eerbiediging van de grondrechten en beginselen die tot uitdrukking zijn gebracht in met name het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. In het bijzonder strekt deze richtlijn tot volledige eerbiediging van de in de artikelen 7 en 8 bedoelde rechten van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.