Voorbeeldbrief

Opdracht tot verwijderen ‘SLIMME’ ENERGIEMETER aan Woningbouwvereniging

Naam:………………..
Adres……………………….
Woonplaats……………..
Datum…………………..

Aan de directie van Woningbouwvereniging (invullen naam )

Onderwerp: Geen toestemming voor installatie van ‘slimme’ energiemeter

Geachte directieleden (of indien naam bekend geachte directeur mevr. dhr….)

Bij deze verklaar ik uitdrukkelijk dat ik noch u, noch de netbeheerder, toestemming heb verleend voor de installatie van een ‘slimme’ energiemeter in mijn woon (danwel werk)ruimte.

Ondanks het feit dat ik geen toestemming verleende om de gegevens van mijn energieverbruik met een digitale op afstand uitleesbare meter te registreren, blijkt er toch een dergelijk meter in mijn woon (danwel werk)ruimte te zijn geïnstalleerd. Ik acht dit onacceptabel omdat hierdoor mijn fundamentele recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt aangetast zoals dat is vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens art.8(EVRM).

U bent verantwoordelijk voor deze gang van zaken. Zowel door de installatie als door het mij niet adequaat informeren over de installatie en/of over de mogelijkheid tot keuzevrijheid tot weigeren, handelt u in strijd met het EVRM en overtreedt u de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Waarbij ik expliciet aangeef dat het gebruik van een meter die de mogelijkheid tot op afstand uitlezen van de gegevens in principe wel heeft, maar waarvan slechts die functie wordt ‘uitgezet’, voor mij niet acceptabel is.

Daarom verzoek ik u bij deze, formeel juridisch, om de onderhavige ’slimme’ meter(s) zo spoedig mogelijk te laten vervangen door een analoge meter of ervoor te zorgen dat de ‘uitleesmodule’ uit het apparaat wordt verwijderd, ofwel dat de meter wordt vervangen door een digitale meter die geen op afstand uitleesbare fysieke uitleesmogelijkheid heeft.
Zo spoedig mogelijk, en tenminste binnen 14 dagen, wens ik een schriftelijke bevestiging van u te ontvangen dat u opdracht geeft om de meter zelf, dan wel de uitleesmodule ervan, te doen verwijderen.

Bij mijn weigering om een ‘slimme’ meter in mijn leefomgeving te accepteren, beroep ik mij op het feit dat de Nederlandse Gas- en Elektriciteitswetgeving en implementatie van de EG-richtlijnen energie-efficiëntie uitdrukkelijk geen verplichting tot het installeren van een ‘slimme’ meter opleggen1.
De brief d.d. 5-12-2011 van de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie2, aan alle vertegenwoordigers van de Nederlandse Energiebedrijven, de woningmarkt en de bouw- en installatiebranche, bevestigt in deze zowel de keuzevrijheid als de verplichting om consumenten tijdig en volledig te informeren.
Citaat:‘Of u nu een intermediaire rol speelt of verantwoordelijk bent voor het daadwerkelijk ophangen van de meter: helder communiceren over keuzevrijheid en privacyaspecten van de slimme meter is van cruciaal belang voor de consument. Wanneer consumenten aan de beurt zijn voor plaatsing van een slimme meter, dienen zij tijdig duidelijke en volledige informatie te krijgen waarmee zij een afgewogen en vrije keuze kunnen maken: om de meter op te laten hangen, het uitlezen op afstand uit te laten zetten of om de meter te weigeren.

Met reken op uw welwillende medewerking,
Met vriendelijke groet,
Naam:
(handtekening)